Welcome to Graduate website

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่หลักที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ เพื่อที่จะนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่มีความสุขทั้งกายและใจ รวมถึงพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ จนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

     จากหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ วช. ให้ความสำคัญมาตลอด วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ระบบการวิจัยของประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตโลกตลอดเวลา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่จะทำให้ระบบการวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น โดยที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ และจะได้ขยายสู่สาขาวิชาการต่างๆ ให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช. กับนักวิจัยรุ่นใหม่ และสถาบันอุดมศึกษา
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
  3. เพื่อยกประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศให้มีการศึกษาวิจัยและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขณะนี้สามารถสมัครเข้าใช้เว็บบอร์ดของทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษาได้แล้ว   

 
porno izle otomobil bilgi kaynagi kadin porno porno izle film izle film izle